ข้อตกลงและเงื่อนไข


ข้อตกลงและเงื่อนไข


บริษัทเดลมาร์ไทยจำกัด (“ร้านออนไลน์วิลเลนส์ เอส เอฟ”) คือผู้ถือเอกสิทธิ์ของเว็บไซต์ ท่านคือผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ (“ลูกค้า”) จะต้องตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข คำสั่งและเครื่องมือต่างๆที่มีการใช้งานบนตัวเว็บไซต์และจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขบนหน้าเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา

วิลเลนส์ เอส เอฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆบนเว็บไซต์ แต่เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลตามสมควร

การจำกัดความรับผิดชอบ

วิลเลนส์ เอส เอฟจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายต่อการใช้งานบนเว็บไซต์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือแค่เข้าชมเว็บไซต์ ท่านจะต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลทางบัญชีและรหัสให้เป็นความลับ ไม่ว่าใครก็ตามที่ใช้บัญชีของท่านในการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ท่านซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีจะต้องตกลงและยอมรับความรับผิดชอบต่อการใช้งานทั้งหมดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดของเว็บไซต์นี้ หากท่านสั่งซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตที่เป็นของคนอื่น(รวมถึงการชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ถือบัตร) และหากทางธนาคารทำการปฏิเสธการชำระเงินผ่านบัตรซึ่งนำไปสู่การชำระเงินที่ไม่ประสบความสำเร็จ ทางท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด วิลเลนส์ เอส เอฟ มีสิทธิ์ในการฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยต่อสินค้า บริการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ข้อมูลทุกอย่างในเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดทางเนื้อหาและการสะกด ท่านจะต้องทำความเข้าใจและตกลงในเรื่องข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ซึ่งอยู่ในการพิจารณาด้วยตัวท่านเอง วิลเลนส์ เอส เอฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงการเปลี่ยนเนื้อหา คำบรรยายสินค้า บริการและราคา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ร้านออนไลน์ของวิลเลนส์ เอส เอฟไม่สามารถการันตีความเที่ยงตรง ความเหมาะสม ความเชื่อถือ ความพร้อมในการใช้งาน และหรือไวรัสที่อาจเป็นอันตรายต่อข้อมูล และหรือ เนื้อหาของเว็บไซต์ อาชญากรรมไซเบอร์ ความเสียหาย หรือการทำลายข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนตัวที่เกินกว่าการดูแลทางวิลเลนส์ เอส เอฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผิดชอบซึ่งเป็นผลจากการกระทำนั้นๆ


กฎหมายบังคับแก้สัญญา

ลูกค้ามีการตกลงและรับรู้ในเรื่องข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดูหรือใช้เว็บไซต์จะต้องได้รับการตัดสินโดยศาลประเทศไทย


ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ผู้ใช้งาน (ลูกค้า) จะต้องยอมรับว่า โลโก้ ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ทางการค้าและการบริการ(รวมถึงเนื้อหาและซอฟท์แวร์)ที่ปรากฏบนเวบไซต์ไม่ว่าจะลงทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม ถือเป็นทรัพย์สินของร้านออนไลน์วิลเลนส์ เอสเอฟหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากวิลเลนส์ เอส เอฟ


ความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน

ความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุด ข้อมูลอาจได้รับการเปิดเผยต่อธนาคารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้น ร้านออนไลน์วิลเลนส์ เอส เอฟจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทางการเงินได้