นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

• ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งระบุความเป็นตัวตนอย่างชัดเจน หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด


• บริษัทจะเก็บข้อมูลจากท่านดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ เพศ วัน เดือน ปีเกิด
2. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
3. ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน
4. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่นๆที่ท่านได้ซื้อจากเรา
5. ข้อมูลเทคนิค เช่น IP Address ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบ
6. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อ ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ
7. ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ สินค้า และบริการอื่นๆ
8. ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลทางการตลาด และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร


• ในระหว่างที่ท่านใช้ระบบและการให้บริการใดๆ เราสามารถรับข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้ได้

1. เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
2. เมื่อสมัครใช้การบริการ หรือการสั่งซื้อสินค้าใดๆ
3. เมื่อเข้าใช้ถึงรูปแบบและการบริการอื่นๆ
4. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือด้านการตลาด
5. เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนลด หรือแบบสอบถาม
6. เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ หรือติดต่อเราผ่านทางบริการภายใน หรือแอพพลิเคชั่น เช่น เฟสบุ๊ค กูเกิ้ล
7. เมื่อติดต่อโดยไม่ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า


• ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวง และเป็นปัจจุบัน


• เราจะเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านสมัครใจตกลงส่งข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้กับบริษัท แต่หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้แก่บริษัท หรือต่อมายกเลิกความยินยอมของบริษัทในการใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัว บริษัทจะไม่สามารถให้บริการได้


• ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลและส่งมาให้กับบริษัทได้ตลอดเวลา


• หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของบุคคลภายนอก แก่ทางบริษัท ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกที่ท่านได้แชร์และส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ ให้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทได้จัดเก็บข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลนั้นที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บมาจากท่านจะนำไปใช้โดยบริษัท หรือแชร์ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอก และผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก) สำหรับบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ รวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทผ่านทางตัวแทนบริการลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
2. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน
3. เพื่อการชำระเงินค่าสินค้า
4. การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ บริษัทจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
5. เพื่ออัพเดทการส่งมอบสินค้าแก่ท่าน
6. เพื่อตรวจสอบและทำธุรกรรมในการชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านระบบออนไลน์
7. เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ
8. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหา
9. เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้
10. ตามที่ได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อส่ง เอกสารการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัท


• บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการเพิกถอนความยินยอม และการให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

• ท่านสามารถแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่


• โปรดทราบว่าหากท่านแจ้งเตือนการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นๆ แก่ท่าน และบริษัทจะไม่รับผิดในกรณีที่บริษัทไม่ได้ให้บริการสินค้าหรือบริการแก่ท่าน ทางบริษัทขอสงวนไว้ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล

• เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัทมีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรืออาจทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นข้อมูลเก่า ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา


• หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัทได้เก็บไว้หรือมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

• เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึง บริษัทได้นำมาตรการการจัดการที่เหมาะสมมาใช้ เช่น การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต


• หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่


• ควรระวังไว้ด้วยว่าไม่มีวิธีการใดของส่งข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ บริษัทจะพยายามป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล และปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ


• รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชี กรุณาใช้ตัวเลขตัวอักษรและเครื่องหมายพิเศษที่มีความเฉพาะ และกรุณาห้ามแชร์รหัสของท่านกับใคร หากท่านให้รหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นกับบัญชี และผลกระทบนั้นๆการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

• บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้


• บริษัทจะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลตามที่มีเหตุผลพอสมควรที่จะถือว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวไว้การเก็บข้อมูลของระบบ

• บริษัทหรือผู้ให้บริการสามารถใช้คุกกี้ เว็บบีคอน หรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดี รวดเร็ว ปลอดภัย


• เมื่อท่านเข้าใช้ผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์หรือเครื่องมือชนิดอื่นๆด้วยระบบอินเตอร์เน็ตnระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย

1. ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
2. ประเภทของเบราว์เซอร์
3. หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนหน้า
4. หน้าเพจภายในที่ท่านเข้าชม
5. เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหา วันและเวลาที่เขาใช้ และอื่นๆ
6. ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการ


• คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์และช่วยให้บริษัทปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านอย่างรวดเร็ว


• ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผ่านทางระบบเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน


• เว็บบีคอน (หรือแท็กพิกเซล) เป็นข้อความหรือรูปภาพขนาดเล็กที่มองไม่เห็นบนเว็บไซต์ที่ใช้ตรวจสอบปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ ในการดำเนินการนี้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับท่านจะถูกจัดเก็บโดยใช้เว็บบีคอน


สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

• ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกฎระเบียบรัฐบาลภาษี การบังคับใช้กฎหมายหรือต่อผู้มีอำนาจหรือต่อเจ้าของผู้มีสิทธิ์หรือในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่บริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ข้อกำหนด หรือการร่วมมือใดไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือได้รับคำสั่งมาเพื่อให้ความร่วมมือตามคำสั่งการสืบสวนและหรือตามที่ร้องขอจากบุคคลเหล่านั้นตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านตกลงยินยอมจะไม่กระทำการใดใดและหรือสละสิทธิ์ของท่านที่จะกระทำการใดต่อบริษัทสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามสถานการณ์เช่นว่านี้หน้าเว็บไชต์ของบุคคลภายนอก

• ระบบอาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกเช่น บริษัทในเครือ ร้านค้าหรือรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่างๆ นั้นเพื่อดูว่ามีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บรวมรวบไปรับจากท่านอย่างไร